Üdvözöljük a Magyarvistai Református Egyházközség Honlapján


Magyarvista Kalotaszeg egyik legrégibb települése. Egyes feltételezések szerint maga a falu már az 1100-as évek derekán létezhetett. Ezt bizonyítja az 1280 körül épült román stílusú temploma, mely az első tatárjáráskor feldúlt Szent István korabeli templom alapjaira épült.
   

Vistát a legkorábban az 1229-es okiratban olvashatjuk (C. Suciu: Dictionar Istoric) olvashatjuk, majd 1291-ben villa Vysta, 1333-ban Vista, 1437-ben Wystha és 1444-ben Vystha formában jelentkezik. (C. Suciu: i.m.; Györffy: Az Árpád-kori. III. 378.).

Vista egyébként szláv eredetű szó, melynek jelentése: kilátó, kilátóhely. És valóban az egykori Vista tényleg kilátóhely volt, mert a mostani településhez képest az ősi falu a Kolozsvár és Bánffyhunyad közötti dombgerincen feküdt, ahonnan jó kilátás volt Kolozsvárra, Gyalura, Bánffyhunyad fele, illetve a hajdani Szolnok-Doboka megyére.

   
Vista falu templomával együtt már 1291-ben püspöki birtok, melynek papja Monoszló nemzetségéből származó Péter, aki feltehetőleg a templomot is építette (Móré: Arhitectura Gotic. 36.). A templom védőszentjéről egy 1395. évi oklevél értesít, amikor László a plébános: "Ladislaus Thomas a rector parochialis ecclesiae s. Petri martiris de Visca, Transsilvaniae diocesis" (Móré: i.m. 31/72.; Kelemen: Művészet. I. 89.). Ugyanennek a plébánosnak IX. Bonifác 1395-ben benefíciumot engedélyez. Ebben is megjelöli, hogy ő a Vistai Szent Péter templom papja (Beke: i.m. 139., jegyz.).
   
A templom eredeti részei román koriak a XIII. század második feléből. Ezek: a négyszögű szentély alaprajza, a félköríves diadalív, a befalazott sekrestyetartó, a nyugati félköríves kapu és a nyugati homlokzaton a rozettás körablak. A templomot többször is tatarozták, bővítették. A templomhajó bordás boltozatjának zárókövén az 1498-as feljavítás dátuma olvasható, a templom nyugati része pedig az 1600-as évek elején nyerhetett új formát. A falu református egyházáról írásos emlékek 1580-ból származnak. Kolozsvárott legelőszőr 1563-ban jelent meg nyomtatásban a Heidelbergi Káté latin nyelven, a Kolozsvártól alig 20 km-re fekvő Vista elég hamar áttért az új hitre.
   
Templomunkon már az 1600-as évek végén is híres mesterek dolgoztak. Gyalui Asztalos János 1699-ben a templom nyugati karzatát, a legények karzatát készítette el, mely mind a mai napig áll.
   
A következő században Umling Lőrinc kolozsvári szász mester és fiai dolgoztak. Ők készítették el a déli bejárati ajtót 1765-ben, azután az úrasztalát, szószéket, padokat és a festett kazettás mennyezetet.Munkájuk körülbelül 12-15 évig tartott. Ma is megtekinthető. Templomunk bútorzata közül a Mózes széket említenénk még meg, amely egyes kutatások és feltételezések szerint az 1400-as évek végén készült és Kalotaszegen egyedülálló faragott-festett díszítésével.
   
   
Érdekes, hogy templomunk orgonája mellett az éneket hirdető táblát Umling Lőrinc vagy legalábbis fiai készítették és festették, de az 1700-as évek végén viszont templomunk orgonája 1825-ben lett vásárolva egy bizonyos Andreas Eitel nevű kolozsvári szász orgonaépítőtől. Feltételezhetőleg létezhetett egy régebbi orgona.
   
Ugyanez a helyzet a haranglábbal is, mely 1760-an készült. (Vannak idős vistai emberek, akik a nagyszüleiktől és dédszüleiktől hallottak alapján azt mesélték el, hogy valamikor régen létezett egy erdő a Kotyoron (egy domb), melyet letaroltak és annak fáiból gerendákat faragtak, melyből megépítették a haranglábat 1760 körül.) Eredetileg fazsindellyel volt fedve, nagy harangja 1784-ből való. Egy bizonyos Geréb László püspök adományozta a vistai gyülekezetnek, rajta "IHUS NAR" (Názáreti Jézus) felirat olvasható.
   
Csodálatos, de sem a szájhagyomány, sem más írásos emlékek nem említik azt, hogy a magyarvistai református templom belső falain valamikor is Jézus csodáit és szentek életét megelevenítő freskók lettek volna. 1913-ban a MOB (Műemlékvédő Országos Bizottság - Magyarország) páratlan falképeket tártak fel körülbelül még a katolikus kórból (1580 előtti). Ezeknek egy részlete mai napig is látható a déli falon az 1985-ös feltárás révén.
   
   
Magyarvista lakói mint minden kalotaszegi ember kezdetben földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak. Azonban az 1870-es évek körül a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal építésekor nagy részben megváltozott a falu foglalkozásának arculata. A Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal építésénél nagyon sok olasz kőfaragó-építőmester dolgozott, akiktől a vistai emberek "ellopták" a mesterséget.
   
   
A vistai lakók egy része felismerve a vistai határ természeti adottságait, először mészégetéssel foglalkozott, (szájhagyomány szerint több fogat ökör szállította Kolozsvárra az égetett meszet) később pedig bányákat kitermelve sajátos módon termelték, majd faragták ki a követ különböző házak, paloták díszítésére (a budapesti Országház egy részének feljavítása is vistai kőből és vistai mesterek által készült).
   
   
Magyarvista ma a nádasmenti cifra Kalotaszeg egyik települése (a legcifrább), érdemes meglátogatni és megismerni - az idősek 95-a ma is ezt a cifra népviseletet viseli.
 
   
Ma Magyarvista lakossága körülbelül 800 lélek. 95% református, de van egynéhány adventista és ortodox is - akik szintén magyarul beszélnek. Mai napig a fő foglalkozás Magyarvistán a kőfaragás, falunk jellemző vonása ma is nemcsak Romániában, de Magyarországon és Németországban is dolgoznak vistai kőfaragó mesterek;
   
mellette másik fő foglakozása a vistai embereknek, főleg az asszonyoknak, a gyöngyfűzés, mely kézimunkákat a japán és koreai gyárak kereskedőivel szemben egész Európában értékesítenek. Vannak némelyek azonban, akik az ősrégi foglakozást, a mezőgazdaságot és az állattenyésztést folytatják.
   
Isten segedelmével és őbenne bízva mindannyian hisszük azt, hogy Urunk akaratából mindazt, amit ránk bízott, hitünket és népművészeti értékeinket egyaránt nemcsak megőrizni fogjuk, hanem átadni utódainknak, akik büszkék lehetnek arra, hogy kalotaszegi magyar emberek.

Felházi Zoltán református lelkipásztor.

Címünk: 3467 Vistea, str. Mica nr. 180, jud. Cluj, Romania  

Mobil: 0744-913173  

E-mail: zfelhazi@pcnet.ro , zfelhazi@freemail.hu


Meghívó a II. Magyarvistai falunapra - 2005 július 31

Kedves barátunk!

Debreczeni László írta a templom elsõ vendégkönyvébe 1930-ban: "Ez régi és szép dolgok a múltnak fényességeit mutatják, elõttük becsüléssel álljon meg a mai idõk fia, mert apáink csinálták ezeket és õkat becsüljük, de magunkat is, ha megõrízzük és szeretettel ápoljuk."
Becsüléssel megállni, értékeinket megõrízni, ápolni hívunk téged falunkba. Imádkozzunk, ünnepeljünk, emlékezzünk, találkozzunk!
Abban a reményben, hogy lehetõségeidhez mérten elfogadod e meghívást, üdvözlünk baráti szeretettel!

Program

10:30 - megnyitó Istentisztelet
- köszöntések
- a Magyarvistai Református Énekkar szolgálata
12:00 - kisiskolásaink mûsora (népi gyermekjátékok, gyermekdalok)
- -szavalat
Helyszín: az ikolaépület nagyterme (kiskultúr)

14:00 - hagyományos ételek készítése és árusítása a központban
16:00 - ünnepi Istentisztelet
- szavalat
17:00 - díszfelvonulás a központban
19:00 - játék, népdal és néptánc bemutató
- utcabál, tombola
Állandó program: cifraszobák megtekintése, múzeum

További információk:

Felházi Zoltán lelkipásztor
Magyarvista - Viºtea nr. 180, jud. Cluj, RO 407299
Tel: +40 - (0)264 - 271420,
Mobil: +40 - (0)744 - 913173
Email: zfelhazi@pcnet.ro , zfelhazi@freemail.hu
Web: www.reformatus.ro/gyulekezetek/magyarvista


Kapcsolatok:

Erdélyi Református Egyházkerület


Szabó Mihály ref. lp. készítette.